Ustawa

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Pobierz wersję PDF (205 KB)

Statut

2 lipca 2015 roku na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 9 września 2015 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pobierz wersję PDF (314 KB)

Zobacz także:

Uchwała nr 3/VI/2016 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie interpretacji Statutu PZD w zakresie decydowania przez zarząd ROD o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego ROD w trakcie kadencji
Pobierz w wersji PDF (129 KB)

Regulamin

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 1 października 2015 roku uchwalony został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zaczął obowiązywać 1 stycznia 2016 roku.
Pobierz w wersji PDF (230 KB)

Komunikat porządkowy

 • Od 01 kwietnia do 30 września 2024 roku  Biuro Zarządu Ogrodu powinno być czynne w budynku przy ul. Klecińskiej 124 w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18:00. – w tym czasie można też uregulować zaległe opłaty członkowskie

 • Palenie ognisk na terenie Ogrodu jest zabronione, zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku uchwalonym przez Radę Miejską Wrocławia – naruszenie tej decyzji grozi sankcjami karnymi.

 • Każdy działkowiec zobowiązany jest dbać o stan alei głównej przy swojej działce – nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów przy ogrodzeniu i na alei są zabronione – dbałość o stan ogrodzenia przy działce jest obowiązkiem działkowca, niezależnym od obowiązku odpracowywania prac społecznie – użytecznych na rzecz Ogrodu;

 • Przez cały rok zabronione jest również wprowadzanie na teren Ogrodu psów bez smyczy – użytkownicy działek winni zadbać o to, aby podczas pobytu w Ogrodzie ich pies nie biegał po działkach innych użytkowników i po Ogrodzie.

 • Zabrania się zaśmiecania terenu Ogrodu różnymi odpadami. Wszelkie odpady i śmieci nie możliwe do zagospodarowania we własnym zakresie należy wyrzucać do przeznaczonego do tego celu kontenera (obok zarządu). Nie dotyczy to gruzu budowlanego oraz zbędnego sprzętu, takie odpady należy wywieźć we własnym zakresie;

 • Wszystkich użytkowników działek i ich gości obowiązuje segregacja odpadów.

 • W sprawach pilnych i administracyjnych można kontaktować się z prezesem Zarządu tel. 505-803-954 lub z  gospodarzami alejek wg. wykazu podanego oddzielnie do wiadomości.

 • W normalnych warunkach na teren Ogrodu można wjeżdżać samochodami w celu dowozu materiałów w środy w okresie od 01.04. do 30.09.  w godzinach od 8,00 do 20:00 oraz w okresie od 01.10. do 15.11. w godz. od 8,00 do 18,00.

 • Po za tym wjazd samochodami na terem Ogrodu jest zabroniony – może to mieć miejsce tylko w szczególnie uzasadnionych i nagłych przypadkach, a parkowanie samochodów na terenie alejek jest zabronione.

Samochody należy parkować na przeznaczonych do tego celu parkingach. Wszelkie wjazdy winny być uzgadniane z osobami mającymi tel.  j.n.:

 • 505 803 954
 • 661 737 461

Akta prawa miejscowego

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Rada Miejska Wrocławia w dniu 29 listopada 2012r. podjęła uchwałę nr XXXV/780/12, która wprowadza Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 stycznia 2013r. poz. 524.  Regulamin wszedł w życie z dniem 9 lutego bieżącego roku.

1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

Dotychczas obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia (Uchwała Nr XXXII/1089/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 marca 2009r.) nakładał na właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnej zbiórki odpadów w szczególności odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów, odpadów ulegających biodegradacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przy czym odpady ulegające biodegradacji mógł wyodrębnić za nas ze strumienia odpadów zmieszanych przedsiębiorca odbierający odpady. Regulamin ten określał również rodzaj i sposób oznaczenia pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki określonych rodzajów odpadów. Nowy Regulamin modyfikuje zakres obowiązku selektywnego zbierania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawowymi, które będziemy prowadzili  w zakresie co najmniej obejmującym:

 • papier i makulaturę,
 • tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone,
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki i chemikalia.

W Regulaminie szczegółowo opisano rodzaje pojemników w jakich będą zbierane odpady na terenie nieruchomości, ich minimalne wielkości oraz sposób oznaczania w zależności od przeznaczenia.

Szeroki zakres selektywnego zbierania nie oznacza, że na wszystkie rodzaje odpadów musimy  zapewnić pojemniki. Na terenie nieruchomości do zbierania i przekazywania odpadów powinniśmy zapewnić pojemniki (lub worki) do zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, szkła, papieru i tworzyw sztucznych. Pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny mieć pojemność nie mniejszą niż 60 l.

Regulamin określa szczegółowo sposób postępowania z każdym rodzajem odpadów, a w szczególności:

Zmieszane odpady komunalne

– czyli wszystko to co pozostanie po wyodrębnieniu frakcji, które musimy zbierać selektywnie – musimy gromadzić w szczelnych, zamykanych pojemnikach o minimalnej pojemności 60l, oznaczonych kolorem czarnym.  Do pojemników tych wrzucamy między innymi zużyte artykuły higieniczne (pieluchy, pampersy, podpaski, opatrunki, waciki itp.), odpady kuchenne, zanieczyszczony żywnością papier, szkło inne niż opakowaniowe, porcelanę, tworzywa inne niż opakowaniowe. Odpady te muszą być odbierane, co najmniej 1 raz w tygodniu, bezpośrednio z terenu nieruchomości, przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Papier

–  może być odbierany bezpośrednio z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru lub przekazywany do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK lub do tzw. „gniazd” rozmieszczonych na terenie miasta Wrocławia. Jeżeli decydujemy się zbierać papier na terenie nieruchomości, odpady te   należy umieszczać w pojemnikach lub workach oznakowanych kolorem niebieskim.

Do pojemników i worków na papier wrzucamy: papier po usunięciu zszywek i innych metalowych lub plastikowych elementów, gazety, czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.

Nie wrzucamy natomiast: zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faksowego, kartonów po mleku, sokach i innych napojach, papieru przebitkowego (rachunki, faktury), pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych oraz tapet.

Jeżeli decydujemy się na przekazywanie papieru przedsiębiorcy odbierającemu odpady w workach, wystawiamy go wyłącznie w szczelnym, zawiązanym worku w dniu uzgodnionego odbioru, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości.

Tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowanie wielomateriałowe

– mogą być odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK lub do tzw. „gniazd” czyli zestawów pojemników rozmieszczonych na terenie miasta Wrocławia. Jeżeli decydujemy się zbierać te odpady na terenie nieruchomości, należy umieszczać je w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem żółtym.

Do pojemników i worków przeznaczonych na tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowanie wielomateriałowe wrzucamy: plastikowe butelki po napojach, kartony po napojach lub mleku, plastikowe butelki po płynach do mycia naczyń, mydłach, żelach, szamponach, itp., plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne plastikowe opakowania, puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle.

Nie wrzucamy natomiast: butelek i pojemników z zawartością,  butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, zabawek,  sprzętu AGD oraz  styropianu.

Podobnie jak w przypadku papieru zawiązane, szczelne worki z tym rodzajem odpadów wystawiamy go wyłącznie w szczelnym, zawiązanym worku w dniu uzgodnionego odbioru, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości.

Szkło bezbarwne i kolorowe

– mogą być odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK lub do tzw. „gniazd” rozmieszczonych na terenie miasta Wrocławia. Jeżeli decydujemy się zbierać te odpady na terenie nieruchomości, należy umieszczać je wyłącznie w pojemnikach oznaczonych kolorem białym – dla szkła bezbarwnego lub kolorem zielonym dla szkła kolorowego lub zmieszanego.

Do pojemników na szkło kolorowe (zielonych) wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, kolorowe butelki po napojach alkoholowych, kolorowe szklane opakowania po kosmetykach.

Do pojemników na szkło bezbarwne (białych) wrzucamy: bezbarwne butelki  szklane po napojach, żywności i napojach alkoholowych, bezbarwne opakowania szklane po kosmetykach.

Do pojemników na szkło nie wrzucamy: szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła żaroodpornego,  luster, szkła okiennego, witraży, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

– odpady te należy przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK lub podmiotom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych odpadów. Odpady te muszą być również przyjmowane na zasadzie wymiany w placówkach handlowych. Odpadów tych nie można wrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

W miejscach, gdzie prowadzone jest zbieranie tego typu odpadów w pojemnikach należy je oznaczać kolorem czerwonym, ponieważ większość tych odpadów klasyfikowana jest jako odpady niebezpieczne.

Zużyte baterie i akumulatory

– odpady te należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK lub podmiotom prowadzącym okresowe akcje zbierania baterii. Odpady te muszą być również przyjmowane na zasadzie wymiany w placówkach handlowych (akumulatory) a baterie także zbierane w sklepach wielkopowierzchniowych. Zbieranie baterii i akumulatorów mogą prowadzić również placówki oświatowe i urzędy. Odpadów tych nie można wrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

W miejscach, gdzie prowadzone jest zbieranie tego typu odpadów w pojemnikach należy je oznaczać kolorem czerwonym, ponieważ większość tych odpadów klasyfikowana jest jako odpady niebezpieczne.

Odpady budowlane i rozbiórkowe – drobne ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych mogą być zbierane na terenie nieruchomości i przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK. Na większe ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy zapewnić odpowiedni pojemnik do zbierania tych odpadów i przekazywać je przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Odpady wielkogabarytowe – należy bądź zgodnie z zawartą umową w uzgodnionych terminach przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub  przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK. Nie wolno umieszczać odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.

Zużyte opony

– należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK. Nie wolno zużytych opon umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.

Przeterminowane leki, termometry rtęciowe – należy dostarczać do oznaczonych pojemników ustawionych w wybranych aptekach lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK. Wykaz aptek posiadających pojemniki na przeterminowane leki i termometry rtęciowe znajduje się na stronie internetowej ZDIUM.   Nie wolno tego rodzaju odpadów umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.

Chemikalia

– pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK. Nie wolno tego rodzaju odpadów umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.

Odpady zielone

– do zbierania tego typu odpadów należy stosować pojemniki oznakowane kolorem brązowym. Odpady zielone należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Można je przekazywać również w szczelnych, zawiązywanych workach oznakowanych kolorem brązowym. Jeżeli decydujemy się na przekazywanie odpadów zielonych przedsiębiorcy odbierającemu odpady w workach, wystawiamy go wyłącznie w szczelnym, zawiązanym worku w dniu uzgodnionego odbioru, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości.

Odpady zielone mogą być również przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK. Odpady zielone, a także odpady kuchenne ulegające biodegradacji mogą być zagospodarowane zgodnie z Regulaminem poprzez kompostowane w przydomowych kompostownikach, o ile zostanie zapewniony prawidłowy przebieg procesu kompostowania w warunkach tlenowych. Nie wolno odpadów zielonych umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.

2. Zasady pozbywania się nieczystości ciekłych

W nowym Regulaminie zostały doprecyzowane sposób i częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych, w szczególności:

· nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorcy prowadzącego na terenie Wrocławia działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

· zbiorniki bezodpływowe należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełniania się zbiorników, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

3. Deratyzacja

Regulamin zmienia również obszary i terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji. Wyznaczone zostały rodzaje nieruchomości podlegające obowiązkowi deratyzacji. Są to: budynki wielolokalowe podpiwniczone, lokale gastronomiczne, obiekty handlowe branży spożywczej, magazyny żywności i płodów rolnych, gospodarstwa rolne i hodowlane, zakłady przetwórstwa żywności, szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie, wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej, obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, schroniska dla zwierząt i ogród zoologiczny. Ponadto obowiązkiem deratyzacji objęto sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od 500 mm, przebiegającą w 8 obrębach geodezyjnych w centrum miasta oraz teren Fosy Miejskiej.

Zmianie i skróceniu uległy terminy deratyzacji, którą należy przeprowadzać obowiązkowo dwukrotnie w ciągu roku w terminach:

od 15 marca do 1 kwietnia oraz od 15 listopada do 1 grudnia.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która czeka obecnie na podpis Prezydenta RP konieczna będzie nowelizacja Regulaminu w celu dostosowania go do przepisów ustawy. Projekt zmian do Regulaminu jest obecnie opracowywany.

W przypadku wątpliwości dotyczących zapisów Regulaminu zapraszamy do przesyłania pytań na adres wsr@um.wroc.pl. Odpowiedzi będziemy zamieszczać na stronie www.segreguj.wroc.pl  (źródło: www.wroclaw.pl)